Algemene voorwaarden

 

Studio Expres

Helmond

KvK nr. 61280062

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: alle aanbiedingen van Studio Expres aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Studio Expres en Opdrachtgever.

Opdracht: de dienst of product welke door Studio Expres geleverd zal worden.

Studio Expres: Evie Hoonings, KvK nr. 61280062, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Studio Expres de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

Aw: Auteurswet 1912.

 

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Studio Expres en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Studio Expres slechts bindend indien en voor zover deze door Studio Expres uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Offerte

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht. Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig.

 

Artikel 4. Aanvaarding opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod/de offerte expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Studio Expres werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod/de offerte als aanvaard beschouwd. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Studio Expres is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 5. Meerwerk

Wanneer een opdracht zodanig verandert dat deze de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Studio Expres de opdrachtgever tijdig inlichten.

 

Artikel 6. Uitvoering van opdracht

Studio Expres zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, dit in de stijl waar Studio Expres gebruikelijk werkt. Studio Expres spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens opnamen/draaidag. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Studio Expres zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Studio Expres levert eindproduct af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl.

 

Artikel 7. Montage/edit

Studio Expres maakt gebruik van een 3-versie methode. Dit om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten:

1   Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.

2   Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etc.)

3   Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.

Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8. Levering

Studio Expres hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts een geschatte levertijd. Video’s worden, tenzij anders overeengekomen 4 weken na opnamen digitaal en op een usb stick aangeleverd. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

Studio Expres zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Alle door Studio Expres genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen. Studio Expres hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10. Reis- en verblijfkosten

Studio Expres hanteert een reiskostenvergoeding wanneer het aantal kilometers meer dan 25 is, per enkele rit. De reiskostenvergoeding bedraagt 0,24 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan twee uur bedraagt de reistijd vergoeding na het eerste uur, 25 euro per uur.

 

Artikel 11. Muziekrechten

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Studio Expres kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

Daarnaast is het mogelijk om rechtenvrije muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

 

Artikel 12. Auteursrecht

Alle door Studio Expres geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, graphics, etc.) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

 

Artikel 13. Copyright

Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij Studio Expres. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan Studio Expres om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken.

In geval van copyright schending is Studio Expres niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

 

Artikel 14. Ruw beeldmateriaal

Studio Expres stelt ruw beeldmateriaal, tenzij anders overeengekomen, niet beschikbaar. Tegen een jaarlijkse vergoeding kunnen deze bestanden worden opgeslagen op HDD, RAID HDD of DVD-ROM (DL). Studio Expres is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Studio Expres naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’.

De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Studio Expres is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studio Expres of diens vertegenwoordigers. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 17. Annulering

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Studio Expres, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld is, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Studio Expres gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Studio Expres 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Studio Expres niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Studio Expres indien nodig zorgdragen voor een vervangende videograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

 

Artikel 18. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen Studio Expres en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Laatste aanpassing: februari 2017